Nr.p.k. PAKALPOJUMS
  Uzņēmuma sākotnējā  apsekošana
1. Darba vides audita noformēšana, DA dokumentu analīze, darba vietu apzināšana
  DA sistēmas izveide
2. Darbinieku saraksta noformēšana

Uzņēmuma darbības shēmas apzināšana, noformēšana

3.1 Darba vides riska faktoru novērtēšana (viena darba vide, piemēram, ražošanas cehs)
3.2 Darba iekārtu izraisīto risku novērtēšana (piemēram, metālu prese) viena vienība
4. Uzņēmuma struktūrvienību uzskaite, atbildības līmeņa noteikšana, nolikuma par riska faktoru novērtēšanu, izstrāde
5. Uzņēmuma DA politikas sastādīšana
6. Darba vietas riska faktoru novērtēšana- vienam amatam/ darba vietai (piemēram, elektriķis vai materiālu iekraušana izkraušana ar rokām)
7. Kaitīguma faktora un īpašo apstākļu saraksta noformēšana darbinieku nosūtīšanai uz obligātajām veselības pārbaudēm ( 2 saraksti)
8. Nolikumu sastādīšana(Par apmācību un instruēšanu DA)
9. Drošības pārskata noformēšana darba aizsardzībā
10. Darba aizsardzības pasākumu plāna sastādīšana
11. DA instrukcijas amatiem un darba veidiem
12. Ergonomisko risku novērtējums ar anketēšanas metodi, iegūto rezultātu dokumentēšana (viena darba vieta)
13. OVP kartes noformēšana uzrādot kaitīguma faktorus pēc kodiem (vienam darbiniekam)
14. Darba vides risku saraksts, kuru novēršanai lietojami IAL, IAL saraksts personālam, IAL kartes
15. Ievadinstrukcijas noformēšana
16. Indikatīvie mērījumi (apgaismojumam, temperatūrai) viens punkts
  Laboratoriskie mērījumi
17. mikroklimatam
18. vibrācijai
19. Troksnim ( minēt punktu sk.) 1 punkts
  DA sistēmas uzraudzība (pasākumos ietilpst):
20.
  • Darba vietu apsekošana;
  • Riska faktoru noteikšana mainoties darba veidam, darba aprīkojuma riska noteikšana;
  • Darbinieku saraksta pārbaude;
  • Instruktāžas žurnālu pārbaude;
  • Apsekošanas protokola noformēšana.